เตรียมสอบ

  • Education/การศึกษา

    อักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

    อักษรย่อที่พบใน พ.ร.บ. และที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งเก่าและใหม่ เน้นสี คือเจอมากสุด (ก.ค.ศ.) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อว.) = กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ก.พ.ร.)= สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กกอ.) = คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กพ.)…

    Read More »
Back to top button