Sat. Jul 24th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

จากราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) เป็นลายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศราชกิจฯตัวใหม่    จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562…