Sat. Jul 24th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

อบรม

    เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้…

หลักสูตร “เพศวิถีศึกษา” เป็นหลักสูตร    หลักสูตรออนไลน์ “เพศวิถีศึกษา” ซึ่งหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความรู้ ซึ่งสามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง โดยการร่วมมือกับระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ…