Fri. Sep 17th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

อบรมง่ายๆ

    เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จะทำระบบอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หลากหลายหลักสูตร สำหรับให้ผุ้ที่สนใจพัฒนาด้านความรู้ได้ลองทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตรดันการ 18 หลักสูตร (25 เม.ย. 63) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการครูทุกท่านควรรู้      และสำหรับท่านใดที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อสอบเป็นครูผู้ช่วย ก็ถือเป็นโอกาสหาความรู้…