คุณธรรม

  • Education/การศึกษา

    คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและออกสอบบ่อย

        คุณธรรม จริยธรรม นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อหลักในการดำรงชีวิตไม่ว่าอาชีพไหนก็ตาม ค่อยเป็นเครื่องมือเตือนใจหรือหลักการทำงานอยู่บนศิลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ ความหมาย คุณธรรม คือ น. สภาพคุณงามความดี (บัณฑิตยสถาน) จริยธรรม คือ น. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม (บัณฑิตยสถาน) สรุปง่ายๆก็คือ   …

    Read More »
Back to top button