Fri. Sep 17th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

คุณธรรม

    คุณธรรม จริยธรรม นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อหลักในการดำรงชีวิตไม่ว่าอาชีพไหนก็ตาม ค่อยเป็นเครื่องมือเตือนใจหรือหลักการทำงานอยู่บนศิลธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ ความหมาย คุณธรรม คือ น. สภาพคุณงามความดี (บัณฑิตยสถาน) จริยธรรม คือ น….