Sat. Jul 24th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

Money/การเงิน

     ปัจจุบันนี้ นับว่าถ้าใครมีช่องทางในการหารายได้มากกว่า 1 ช่อง หรืองานประจำ ก็นับว่าเป็นบุคคลที่โอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งการสร้างรายได้ก็มีรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานประจำ ธุรกิจ ขายของออนไลน์ งานอีเว้นต์ ก็ดี ทุกอย่างก็ต้องใช้แรงกายแรงใจในการขับเคลื่อน…