พฤหัส. ต.ค. 28th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

ประเภทของข้าราชการ

ข้าราชการ หมายถึง  บุคคลซึ่งรับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ. (ตามพจนานุกรม)

ข้าราชการของไทย แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ดังนี้

 1. ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ข้าราชการทหาร
 5. ข้าราชการตำรวจ
 6. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 7. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
 8. ข้าราชการรัฐสภา
 9. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 10. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 11. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 12. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 13. ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 14. ข้าราชการการเมือง
 15. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โดยแต่ละฝ่าย จะถูกกำกับ บทบาท และหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ในฉบับต่างๆ เช่น ข้าราชการครูจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักๆ คือ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งก็มีหลายฉบับด้วยกัน ตามปีที่มีการประกาศออกมา  หากสนใน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง  คลิกที่นี่