พฤหัส. ต.ค. 28th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

การสอบ CEFR ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

EFR คือ…

     ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายถึงการกำหนดเกณฑ์ให้ทั้งครูและนักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลอย่าง CEFR นั้น ในครั้งนี้ เรามาทำความรู้จัก CEFR ว่าคืออะไร มีเกณฑ์การวัดอย่างไร

    CEFR มีชื่อเต็มว่า Common European Framework of Reference for Languages (บางครั้งอาจเห็นชื่อย่อ CEF, CEFRL ด้วยเช่นกัน) เป็นมาตรฐานสากลที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 6 ระดับตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสูงสุด คือ A1, A2, B1, B2, C1, C2

โดยความคาดหวัง หรือเกณฑ์ตามที่กระทรวงกำหนดไว้ สำหรับครู และนักเรียนดังนี้

เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับครู

 ครูที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ

  - ระดับประถมศึกษา ต้องได้ระดับ A2 ขึ้นไป

  - ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้ระดับ A2 ขึ้นไป

 ครูที่สอนภาษาอังกฤษ

  - ระดับประถมศึกษา ต้องได้ระดับ B1 ขึ้นไป

  - ระดับมัธยมศึกษา ต้องได้ระดับ B2 ขึ้นไป

เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียน

นักเรียนห้องปกติ

  - ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ต้องได้ A1 ขึ้นไป

  - ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ต้องได้ A2 ขึ้นไป

  - ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ต้องได้ B1 ขึ้นไป

 นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ

  - ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ต้องได้ A2 ขึ้นไป

  - ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ต้องได้ B1 ขึ้นไป

  - ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ต้องได้ B2 ขึ้นไป

การแบ่งระดับผลการสอบ

A1

Beginner

CEFR Level A1

– สามารถเข้าใจและใช้สำนวนที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อความต้องการที่เป็นรูปธรรมได้

– สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งสามารถถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย, คนรู้จัก, ของที่มี ได้

– สามารถโต้ตอบง่าย ๆ กับผู้อื่นที่พูดช้า ๆ ชัดเจนได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

A2

Elementary

CEFR Level A2

– สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว, ข้อมูลครอบครัว, การซื้อของ, ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการจ้างงาน ได้

– สามารถสื่อสารในเรื่องง่าย ๆ และเป็นกิจวัตรประจำวันได้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำได้โดยตรง

– สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย ๆ สภาพแวดล้อมและประเด็นที่ต้องการได้ทันที

B1

Intermediate

CEFR Level B1

– สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักในเรื่องที่คุ้นพบเจอบ่อยในที่ทำงาน, โรงเรียน, เวลาว่าง เป็นต้น

– สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เดินทางในสถานที่ต่าง ๆ ได้

– สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เดินทางในสถานที่ต่าง ๆ ได้

– สามารถอธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวังและความทะเยอทะยาน และให้เหตุผลสั้น ๆ รวมถึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการได้

B2

Upper Intermediate

CEFR Level B2

– สามารถเข้าใจแนวคิดหลักของข้อความที่ซับซ้อนทั้งในหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงพูดคุยทางเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญได้

– สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติกับเจ้าของภาษาโดยไม่มีความเคร่งเครียด

– สามารถสร้างถ้อยคำที่มีความละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลาย และอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียได้

 

 

C1

Upper Intermediate

CEFR Level C1

– สามารถเข้าใจความต้องการที่หลากหลาย, ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย

– สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เวลามากนัก

– สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคม วิชาการ และด้านอาชีพ

– สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน แสดงการใช้รูปแบบการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงได้

C2

Advanced

CEFR Level C2

– สามารถเข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย

– สามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกันได้

– สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และแม่นยำ สามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้

 

 

 

รับคอร์สเรียน CEFR ฟรี

คอร์สเรียน CEFR ENGLISH MICRO LEARNING เรียนผ่านแอปพลิเคชัน LINE เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบคอร์ส เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รับคอร์สเรียน CEFR ฟรี กดลงทะเบียนด้านล่าง
ผ่านช่องทาง LINE