พฤหัส. ต.ค. 28th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

สมรรถนะข้ามสายงาน transversal competencies

แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal Competencies) เป็นสมรรถนะหนึ่งในการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมซึ่งเป็นสมรรถนะเพื่อใช้ในทำงานของทุกอาชีพ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์นวัตกรรม (Critical and innovative thinking) ทักษะด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะด้านภายในบุคคล (Intrapersonal skills) (อ้างอิง การบริหารวิชาการสถาาบันอุดมศึกษาาในกำกับของรัฐเพื่อพัฒนําสมรรถนะข้ํามสายงานของนิสิตนักศึกษา ,น้ำอ้อย ชินวงศ์, แอนจิรา ศิริภิรมย์ และ สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา)

Transversal Competencies are competencies that are transferable between jobs. They are the ones that people used to call experience, some people have called them ‘soft skills’ or ’emotional intelligence’.

They are not job and sector-specific skills.

The acquisition and measurement of Transversal Competencies mean that you can move from a career in marketing in the building sector to a job in counselling in Africa. I agree that is a radical move!

However, the non-job specific competencies in communication, grit, understanding diversity, working in teams, using information from diverse sources etc., may also be key competencies in this new context. (อ้างอิง What is a Transversal Competency?)

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะข้ามสายงานตั้งแต่ปี 2014 – 2016 ได้จัดกลุ่มสมรรถนะทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะที่สำคัญได้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้เลือกจากผลการวิจัยต่างประเทศที่มีจำนวนความถี่ของสมรรถนะข้ามสายงานที่ผลการวิจัยค้นพบว่า เป็นสรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่สำคัญ และคำนึงถึงสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด เช่น การรู้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นต้น

จากศึกษาจะเห็นได้ว่า สมรรถนะข้ามสายงาน หรือ Transversal Competencies มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 st โดยมีองค์กรของ ยูเนสโก เป็นผู้ทำการศึกษา ดังนี้

 • Critical and Innovative Thinking
  • Critical Thinking
  • Innovative Thinking
  • Creativity
  • Entrepreneurship
  • Resourcefulness
  • Application Skills
  • Reflective Thinking
  • Presentation Skills
  • Reasoned Decision-Making
  • Communication
  • Leadership
  • Organisational Skills
 • Interpersonal Skills
  • Teamwork
  • Collaboration
  • Initiative
  • Sociability
  • Collegiality
  • Self-Discipline
  • Enthusiasm
  • Perseverance
  • Self-Motivation
  • Compassion
  • Integrity
  • Commitment
  • Awareness
  • Tolerance
  • Openness
 • Global Citizenship
  • Respect for Diversity
  • Intercultural Understanding
  • Ability To Resolve Conflicts
  • Civic Participation
 • Physical and Psychological Health
  • Respect for the Environment
  • Healthy Lifestyle
  • Physical Fitness
  • Empathy
  • Self-Respect

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น