เสาร์. ธ.ค. 4th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมวิดีโอทางไกล (Video Conferrence) เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล หากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด ทางกระทรวงได้เสนอแนวทางดังต่อไปนี้

1.ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมการสอนทางไกลโดยยึดการสอนทางไกลเป็นหลัก

1.1 วางแผนการดำเนินงาน
1.2 สำรวจความพร้อมทางบ้านเป็นรายบุคคล (หากมีเคสปัญญาให้ร่วมกันหาทางแก้ไข)
1.3 ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำแผ่นพับ หรือคู่มือ
1.4 จัดทำช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง

จัดเตรียมความพร้อม

            -ด้านครูผู้สอน      จัดเตรียมเอกสารการสอน ใบงาน

            -ด้านผู้ปกครอง    จัดหาอุปกรณ์  แนะนำการใช้ สร้างความเข้าใจ

2.รอดำเนินการดังนี้

1-17 พ.ค. 2563 เตรียมความพร้อม

– 1-5 พ.ค.  อบรมการใช้เครื่องมือสำหรับครู DEEP (วันที่รอแจ้ง)

– ……………   จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร

– 7 พ.ค.  สาธิตการสอนทางไกล (บุคลากรทางการศึกษาเข้าชมออนไลน์)

– 8 พ.ค. ประชุม/ชี้แจงผู้ปกครอง

18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 ทดลองสอน

– 18 พ.ค.  ทดลองสอนผ่าน DLTV   

– 18 พ.ค.  เปิดให้เรียนรู้การใช้เครื่องมือห้องเรียนเสมือนจริง DEEP โดยใช้ฟังก์ชันของ  MICROSOFT หรือ GOOGLE (ร.ร.เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– โรงเรียนจัดทำตารางเรียนเพื่อแจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง (ใน DEEP มีฟังก์ชันให้)

1 ก.ค. – 30 เม.ย. 64  จัดการเรียนการสอน

-1 ก.ค.   เปิดทำการเรียนการสอนจริง   (นับเวลาเรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.)

โรงเรียนสามารถเลือกใช้ช่องทางได้ 3 ช่อทาง  On-Air    On Line     On Demand    

   ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของ สพฐ.     

ตารางกำหนดการ

วิธีการเตรียมความพร้อม

แนวการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงชั้น

เอกสารประกอบการอบรมทั้งนี้รอฟังจาก สพฐ.อีกที