Fri. Sep 17th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

กรณีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ปลดธงชาติไทยและชักธงที่ตนเองเตรียมมาขึ้น ผิดกฎหมาย

    จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามันนักศึกษากลุ่มหนึ่ง พยายามนำธงชาติที่ตัวเองเตรียมมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยธงนั้นมีลักษณะสีดำ บุคคลในคลิปอ้างว่าสิ่งที่ทำเป็นลักษณะการแสดงเชิงฟสัญลักษณ์ ตนมีสิทธิ์ทำได้ ซึ่งทางเจ้าที่ก็พยายามห้ามปรามไม่ให้ชักธงสีดำนี้ขึ้น และมีการบอกกับเจ้าหน้าที่ ว่าไม่ยอมให้นำธงนี้ขึ้น และจะนำเรื่องนี้ไปประกาศหน้าเวทีแห่งหนึ่ง

    จากสิ่งที่กระทำ บุคคลนั้นอาจอ้างได้ว่า มีสิทธิ์ในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็นบางประการ แต่การกระทำอย่างนี้ อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายได้จริงอยู่ที่ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง หรือเรื่องๆ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 34 ได้ตามกฎหมายที่กล่าวอ้างแล้ว แต่อย่าลืม หากการแสดงออกความคิดเห็นนั้นกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรือผิด พ.ร.บ การแสดงความคิดเห็นแล้ว ก็อาจนำมาซื้อโทษทางกฎหมายได้

การกระทำอันเป็นการเหยียดหยาม

     มาตรา ๑๑๘  แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมาย

ของรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

      กรณีนี้ต้องเป็นการกระทำต่อธง ด้วยเจตนาเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ เช่น ฉีกทำลาย ถ่มน้ำลายรด ใช้เท้าเหยียบ วางเป็นผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็น

การแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย แต่การนำมาตัดเป็นเสื้อหรือหมวกโดยมิได้มีมูลเหตุจูงใจจะเหยียดหยามเห็นว่าไม่ผิดตามมาตรานี้ การกระทำอันเป็นการ

เหยียดหยามธงอื่น ๆ ที่มิใช่ธงชาติจะเป็นความผิดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีโทษน้อยกว่าประมวลกฎหมายอาญาทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยแล้ว หากมีการแสดงความคิดเห็นหรือกระทำใดๆ ก็ควรดู และพิจารณาว่าสิ่งที่กระทำนั้น กระทบสิทธิผู้อื่น และกฎหมายอื่นหรือไม่

อ้างอิง

พ.ร.บ. ธง 2522

รัฐธรรมนูญฯ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

Facebook Comments Box