Nonstopnu

Experience and Sharing

“เพศวิถี” หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

หลักสูตร “เพศวิถีศึกษา” เป็นหลักสูตร

   หลักสูตรออนไลน์ “เพศวิถีศึกษา” ซึ่งหลักสูตรนี้ เมื่อจบหลักสูตรคุณจะได้รับเกียรติบัตรรับรองความรู้ ซึ่งสามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง โดยการร่วมมือกับระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ หรือ Path2Health (P2H) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลิ้งค์เว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial