Fri. Sep 17th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

อักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

อักษรย่อที่พบใน พ.ร.บ. และที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งเก่าและใหม่ เน้นสี คือเจอมากสุด

(ก.ค.ศ.) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อว.) = กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(ก.พ.ร.)= สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กกอ.) = คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กพ.) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(กพฐ.) = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพท.) = คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กมจ.) = กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
(กศน.) = การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศจ.) = คณะกรรมศึกษาธิการจังหวัด
(กอศ.) = คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(คพร.) = คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(คส.) = สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(คสช.) = คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ม/ส) = มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
(ศธ.) = กระทรวงศึกษาธิการ
(ศฝช.) = ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
(ศรช.) = ศูนย์การเรียนชุมชน
(สกศ.) = สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกสค.) = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา
(สกอ.) = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สคบส.) = สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(สช.) = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สทศ.) = สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สป.) = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
(สป.ศธ.) = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.) = สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพท.) = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป.) = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพม.) = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพร.) = สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
(สมศ.) = สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สวทช.) = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สสวท.) = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สอศ.) = สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(อ.ก.พ.) = คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน
(อ.ก.ค.ศ.) = คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ค.) = การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ส.) = การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม

เอกสารเพิ่มเติม   ตัวอักษรย่อ ควรรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.