Fri. Sep 17th, 2021

Nonstopnu

Experience and Sharing

สรุป มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับแก้ไขจากกิจจานุเบกษา 2562 (อัพเดท2563)

จากราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) เป็นลายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ประกาศราชกิจฯตัวใหม่

   จากราชกิจจานุเบกษา 20 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) สรุปประเด็นข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวมาตรฐานวิชีพ ดังนี้


มองภาพรวม  

มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตราฐาน ดังนี้

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

1. ด้านความรู้

2. ด้านประสบการณ์

2 ) มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู

2. ด้านการจัดการเรียนรู้

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (ของเดิม 5 จรรยาบรรณ)

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

5. จรรยาบรรณต่อสังคม

เทคนิคการจำ    รู้ + งาน + ตน


มองโดยละเอียด

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ก) มาตราฐานความรู้ (ของเดิมเป็น 11 มาตราฐานความรู้หรือวิชา)

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6. การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

เทคนิคการจำ เปลี่ยน + จิต + สอน + วัด + ไทย +กัน (อยากรู้ ต้องลองเปลี่ยนใจไปสอนที่วัดไทยกัน)

ข) มาตราฐานประสบการณ์วิชาชีพ

ต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลัก

วิธีการ ดังนี้

1. การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

เทคนิคการจำ ระหว่าง + ในขา (จะไปสอนแล้ว กางเกงในอยู่ตรงไหน?)

** อย่าลืมว่า กระทรวงได้มีการประกาศลายละเอียด ด้านนี้เพิ่มเติม อย่าลืมเข้าไปอ่านกันด้วยนะครับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2) มาตรฐานการปฏิงานงาน

ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู

1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล

4. สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม

5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เทคนิคการจำ มุ่ง + ดี + เสริม + แรง + ตน (หน้าที่ครูเสริมแรงให้ตนเองก่อน)

ข) การจัดการเรียนรู้

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร

3. ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

4. จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน

5. วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

เทคนิคการจำ พัฒ + บูร + ดู + จัด + จัย + งาน

ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

1. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน

3. ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม

4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทคนิคการจำ ร่วม + ข่าย + เข้า + รักษ์

3) มาตรฐานการปฎิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน)

Code of Ethics of Teaching Profession

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

5. จรรยาบรรณต่อสังคม

 

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.